مغز کله ایران امور خارجه ظریف وزیر خارجه

مغز کله: ایران امور خارجه ظریف وزیر خارجه آتن چین مجمع تمدنهای کهن

بسیاری از ظرفیت‌های رشته وسیع دامپزشکی ناشناخته باقی مانده است

رییس جامعه دامپزشکان کشور عزیزمان ایران گفت: بسیاری از ظرفیت‌های رشته وسیع دامپزشکی ناشناخته باقی مانده هست. پیام محبی رییس جامعه دامپزشکان کشور عز..

ادامه مطلب